Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases

Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases

Tao Ai*

Zhenlu Yang*

Hongyan Hou

Chenao Zhan

Chong Chen

Wenzhi Lv

Qian Tao

Ziyong Sun

Liming Xia

* Tao Ai and Zhenlu Yang contributed equally to this work.